Meest gestelde vragen

Misschien is hier al het antwoord op jou vraag

Wat zijn de verzendkosten?

Verzendkosten

 • Pakketten Nederland € 4,95. Boven de 100,- zijn de verzendkosten gratis.
 • Pakketten Europa € 15,00.
 • Pakketten Wereld € 40,00.

Let op! wij verkopen geen kleding aan Duitsland!

Wat zijn de betaal mogelijkheden?

Betaalmogelijkheden
Het is mogelijk om de betaling van je bestelling te voldoen via ideal, paypal, creditcard en een bankoverschrijving. Zodra wij het totaalbedrag hebben ontvangen zullen we je order in behandeling nemen.

Wat is de levertijd?

Levering vindt plaats binnen 4 werkdagen na ontvangst van betaling, mits anders aangegeven staat bij de bestelling en met uitzondering van weekeinden en feestdagen.

Terms & Conditions

01.08.2015

Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rock that Label die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op wonderforkids.nl. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden door ons toegezonden.
1.2 Door het accepteren van een aanbieding danwel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Rock that Label dit duidelijk vermelden.
2.2 Rock that Label zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Rock that Label niet.
2.3 Rock that Label zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.
2.4 Rock that Label is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Rock that Label de bestelling heeft geaccepteerd.

Herroepingsrecht
3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Rock that Label vermeld worden in het aanbod.
3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.
3.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Rock that Label het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen.

Prijzen en betalingen
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.
4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Rock that Label prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in vreemde valuta die voor Rock that Label van belang zijn.
4.3 Betaling dient te geschieden op een door Rock that Label aangeboden betaalwijze. Rock that Label kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Rock that Label is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bankoverschrijving geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Rock that Label is bijgeschreven.
4.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Rock that Label zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.
4.5. Indien de consument in gebreke blijft, is Rock that Label gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen danwel te ontbinden.

Levering
5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Rock that Label het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument.
5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Rock that Label niet aansprakelijk.
5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door Rock that Label zijn vermeld. Rock that Label kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Rock that Label geleverde producten of diensten blijven eigendom van Rock that Label totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

Conformiteit en garanties
7.1 Rock that Label draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Rock that Label daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Rock that Label zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Rock that Label.
7.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.

Reclames en aansprakelijkheid
8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Rock that Label.
8.2 Rock that Label zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.
8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument Rock that Label daarvan schriftelijk danwel via e-mail op de hoogte stellen en zal Rock that Label de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

Overmacht
9.1 Rock that Label kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Rock that Label heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.
9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op elke overeenkomst tussen Rock that Label en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
10.2 Rock that Label en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterse hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Privacy policy

Dit is de website van WONDER
WONDER is een onderdeel van rock that label bv
Ons adres: Stikke Hezelstraat 34, 6511 JX Nijmegen
Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel: 66357861
Ons BTW nummer: NL856510956B01

Rock that LABEL respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen of doorspelen.

Als je een account op Rock that LABEL aanmaakt slaan wij de gegevens van de klanten op om de volgende diensten te leveren:

Wij hebben je naam, e-mailadres, afleveradres en factuuradres nodig om de bestelling uit te voeren, je daarvan op de hoogte te houden en het naar je te versturen.

Persoonlijke gegevens 
Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen of doorspelen.

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens omgaan. Je gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Vragen over ons privacy beleid?
Als je het niet eens bent of vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact opnemen met ons via e-mail: info@wonderforkids.nl

Ruilen en retouren

Ruilen & Retourneren

Vanaf het moment dat je de bestelling hebt ontvangen, heb je de artikelen 14 werkdagen op zicht. Als je over een artikel niet tevreden bent, dan kan je het binnen deze 14 dagen ruilen of retourneren. Let op! De datum van de poststempel geldt.

Na 14 dagen op zicht vervalt de zichttermijn en wordt de koopovereenkomst definitief dat maakt ruilen of retourneren niet meer mogelijk.

Voor artikelen uit de sale geldt een retourtermijn van 8 dagen en zal een waardebon uitgeschreven worden voor het totaalbedrag van de retourzending.

Indien je totale orderbedrag na retournering onder de 100,- komt zullen wij 4,95 verzendkosten inhouden op het terug te storten bedrag.

Voorwaarden voor ruilen & retourneren:

 • De zending dient binnen de datum van aflevering en 14e zichtdag gepost te zijn, de datum van de poststempel geldt.
 • De terugzending dient voldoende gefrankeerd te zijn, op eigen kosten.
 • Artikel(en) zijn ongebruikt en onbeschadigd.

Mocht je bestelling niet aan deze voorwaarden voldoen dan wordt de retourzending niet door ons in ontvangst genomen. Het pakket gaat dan per omgaande retour naar de opgegeven afzender. De portokosten die bij het terugzenden verbonden zijn, zijn voor rekening van de opgegeven afzender.

Indien de zending beschadigd bij je is afgeleverd, meldt dit dan zo snel mogelijk binnen 24 uur aan de klantenservice via info@wonderforkids.nl

Ook hier geldt dat de tijd en datum van je e-mail geldt voor acceptatie. Van iedere ruil- of retourzending zijn de verzendkosten voor de afzender. Een retourpakket blijft tot ontvangst de verantwoordelijkheid van jou als zender.

Ruilingen & Retouren kunnen verzonden worden naar:

WONDER
Stikke Hezelstraat 34
6511 JX Nijmegen

Algemene voorwaarden Wonder for Kids reward card

Door het gebruik van het Wonder for Kids membership programma aanvaardt u de onderstaande voorwaarden.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wonder for Kids uitgegeven loyaliteitskaarten (zowel elektronische als plastic loyaliteitskaarten (hierna gezamenlijk: “Loyaliteitskaart”), die worden uitgegeven door Wonder for Kids en voor alle deelnemers aan dit membership programma.
 • Informatie betreffende de aard, de waarde, de duur en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de  consumentenapp, via de hardware in de winkel, online op de website  van Wonder for Kids, of in de uiting (e-mail) waarin de unieke kaartcode is opgenomen.
 • De Loyaliteitskaart kan uitsluitend worden verkregen in de winkel van Wonder for Kids. Met deze Loyaliteitskaart kunt u alleen sparen bij deze winkel. Deze is te vinden op www.wonderforkids.nl.
 • Indien u lid bent van het membership programma van Wonder for Kids d.m.v. registratie in de winkel of online en in bezit bent van een Loyaliteitskaart, kunt u 5% sparen op het te betalen bedrag aan de kassa.
 • Wanneer er €30,- of meer gespaard is met de Loyaliteitskaart van Wonder for Kids, kan dit tegoed gebruikt worden voor korting op het betalen van artikelen uit de winkel van Wonder for Kids.
 • Het saldo zal in één keer besteed dienen te worden. Indien het aankoopbedrag lager is dan het gespaarde tegoed, zal het resterende tegoed op het account van de klant blijven staan. Er zal echter wel weer gespaard moeten worden tot minimaal €30,- aan tegoed, om dit te mogen gebruiken als korting op volgende aankopen.
 • Het is niet mogelijk om spaartegoed op te bouwen over artikelen in de sale.
 • Het is niet mogelijk om saldo in te wisselen voor aankoop van artikelen in de sale.
 • Er kan uitsluitend gespaard worden bij aankopen in de winkel. Het is niet mogelijk om te sparen bij aankopen in de webshop.
 • Bij gebruik van het gespaarde tegoed bij een aankoop, bouwt u een nieuw tegoed op over het te betalen bedrag na aftrek van het gespaarde tegoed en kortingen.
 • Iedere Loyaliteitskaart is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Loyaliteitskaart wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Loyaliteitskaart zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Loyaliteitskaarten kunnen worden gebruikt. Wonder for Kids accepteert uitsluitend originele Loyaliteitskaarten en kan in geval van vermeend oneigenlijk gebruik van de Loyaliteitskaart betaling in geld verlangen.
 • Loyaliteitskaarten en/of saldo is niet inwisselbaar voor contant geld.
 • De restwaarde van de Loyaliteitskaart kan worden gebruikt voor volgende aankopen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker op de website, op de hardware van de winkelier of in de consumentenapp. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt met dezelfde unieke code als waar het eerste gebruik van de Loyaliteitskaart mee heeft plaats gevonden en alleen gedurende de geldigheidsduur van de Loyaliteitskaart.
 • Indien het totaalbedrag van de aankoop hoger is dan de waarde van het gebruikte spaartegoed op de Loyaliteitskaart(en), dient het verschil bijbetaald te worden.
 • Over een aankoop van een cadeaubon van Wonder for Kids kan niet gespaard worden. Echter bij het gebruik van een cadeaubon voor een aankoop, zal er wel spaartegoed toegewezen worden over de aankoop.
 • Het is de gebruiker niet toegestaan Loyaliteitskaarten of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen worden geregistreerd en leidt ertoe dat de gebruiker deelname aan het membership programma van Wonder for Kids wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan Loyaliteitskaarten op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • Wonder for Kids behoudt zich het recht voor deze membership programma voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De nieuwste versie vindt u op: www.wonderforkids.nl. Deze wijzigingen en aanvullingen treden voor u in werking op de datum waarop deze op de Wonder for Kids-site zijn gepubliceerd. Wij adviseren u derhalve om de Loyaliteitskaartvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Loyaliteitskaart te raadplegen.
 • Door het gebruik van het Wonder for Kids membership programma geeft u toestemming aan Wonder for Kids om uw e-mailadres te gebruiken voor nieuwsbrieven en andere promotionele activiteiten van uitsluitend Wonder for Kids.
 • Wonder for Kids respecteert de privacy van alle gebruikers van haar membership programma en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het volledige privacy beleid, verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden welke zijn te vinden op de website www.wonderforkids.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de Loyaliteitskaart of problemen bij het gebruik van de kaart, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met Wonder for Kids via info@wonderforkids.nl

Stuur ons een e-mail

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht

Betaal-mogelijkheden